Over ’t Moller

Zachte landing

Hartstikke spannend, een nieuwe school. Nieuwe vakken, nieuwe docenten en natuurlijk nieuwe klasgenoten. Je wilt je vast zo snel mogelijk thuis voelen. Gelukkig is de eerste week van het brugklasjaar een introductieweek. Heel die week zit je in hetzelfde lokaal bij je eigen mentor. Je krijgt uitgebreid uitleg over je vakken en het rooster. Daarnaast doe je allerlei groepsactiviteiten met je klas, zoals een sportmiddag en een circusmiddag, waarbij je veel met elkaar samenwerkt. Zo leer je elkaar goed kennen en wordt het snel gezellig! De week erna zijn jullie met zijn allen helemaal klaar voor het echte schoolleven op het Moller.

Leerlingbegeleiding & ondersteuning

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is een belangrijke docent die jou en je klasgenoten helpt om je snel thuis te voelen op school. Elke week staat er een mentoruur op je rooster. Daar werk je aan studievaardigheden, want het is belangrijk dat je bij al dat huiswerk leert hoe je dat op een goede manier kunt aanpakken. Maar de mentor is ook een belangrijke persoon bij wie je terecht kunt als het even niet zo goed gaat met jou of met de klas. Hij of zij gaat dan samen met jou en eventueel je ouders op zoek naar een oplossing.

 

Passend onderwijs
Elke leerling heeft wel eens hulp nodig bij het leren. Voor de één is dat extra uitleg bij wiskunde of begeleiding bij het maken van huiswerk, voor de ander is dat een extra uitdagende opdracht bij aardrijkskunde. Misschien heb jij last van dyslexie of heb je moeite om je goed te concentreren, iemand anders heeft dan weer behoefte aan een luisterend oor omdat het bijvoorbeeld thuis niet lekker gaat.

Voor de meeste zaken kun je terecht bij je mentor of de vakdocent, bij de teamleider van de brugklas of bij de leerlingbegeleider. Maar soms lukt het leren echt niet. Misschien is er dan iets anders aan de hand. Als we er samen met jou en je ouders niet uitkomen, word je aangemeld bij het ondersteuningsteam. Zij bekijken welke begeleiding of ondersteuning nodig is. De ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met allerlei hulpverleners van binnen en buiten de school en kan samen met hen een plan maken. Op die manier kan jij, met wat extra hulp, gewoon verder met je schoolwerk. Dat heet passend onderwijs!

Het Mollerlyceum maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Ons Middelbaar Onderwijs is een katholieke schoolvereniging die in 1916 is opgericht door de Amsterdamse neerlandicus dr. Hendrik Moller. Op 5 september 1916 opende het (huidige) Mollerlyceum in Bergen op Zoom zijn deuren, gevolgd op 6 september door het (huidige) Dr. Mollercollege in Waalwijk. Destijds ontstaan vanuit de behoefte aan een goede verdeling van onderwijsaanbod, meer hoger opgeleiden en culturele en maatschappelijke emancipatie van katholieken. Belangrijk was vooral dat kinderen dichtbij hun huis naar school konden, ongeacht hun sociale achtergrond en met aandacht voor hun talent. De vereniging heeft hiermee bijgedragen aan de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Brabant.

Het verzorgen van onderwijs verstaan we als een dienst aan de samenleving.

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is diepgeworteld in de lange katholieke onderwijstraditie in Noord-Brabant. De huidige scholen van de vereniging erkennen deze traditie en willen daar ook naar handelen. Inspiratie ontlenen we aan het liefdevolle Woord en handelen van Jezus Christus. We gaan uit van een optimistische mensvisie. In onze vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. ‘Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen’ is de vierslag die we hanteren (https://www.omo.nl/over-ons/identiteit-en-integriteit/cDU575_Identiteit-en-integriteit.aspx).

Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Leraren bieden een hoopvol perspectief aan de leerlingen. Ze helpen leerlingen het leven als zinvol te ervaren en leren ze samen met anderen te leven vanuit het hart en het hoofd.

Van oudsher staan katholieke scholen wereldwijd open voor alle leerlingen. Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst. Katholieke scholen verzorgen geen onderwijs voor katholieken, maar omdat zij katholiek zijn. Wij doen dat vanuit een eigen beeld van de mens, van de maatschappij en van God.

Persoonsvorming en socialisatie maken deel uit van de ontwikkeling van de mens. Vorming gaat vooraf aan het vergaren van kennis, want kennis krijgt pas echt betekenis in een gevormde mens die de goede keuzes kan maken. In de relatie met anderen en met de wereld waarin je leeft, leer je verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en de wereld; ons gemeenschappelijk huis, dichtbij en veraf.

Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander en met onszelf. In de ontmoeting wordt de mens van individu tot persoon. Wij verzorgen onderwijs voor de hele mens. Niet alleen het verwerven van kennis is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de sociaal-emotionele, creatieve, spirituele en lichamelijke ontwikkeling dragen bij tot de ontwikkeling van een leerling tot een evenwichtige volwassen mens. Onderwijs voor hoofd, hart en handen. Voor de scholen is deze pedagogische visie het leidmotief in het pedagogisch en daaruit voortvloeiend ook het didactisch handelen. De aandacht voor iedere en de gehele mens geldt ook voor de medewerkers van de scholen, die de school mogen ervaren als een aangename, persoonlijke en veilige werkomgeving.

Wij keren ons tegen individualisme en willen juist een leefgemeenschap, een waardengemeenschap zijn, waarin alle betrokkenen open staan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar. Leerlingen en personeelsleden moeten in school als naasten erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Wij werken aan een cultuur van openheid en samenwerking. Dit bepaalt onze visie op alle beleidsterreinen.

Wij vormen leerlingen voor de samenleving van vandaag en morgen. Om als volwaardig burger te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang kennis te hebben van onze samenleving en vaardigheden te ontwikkelen om te participeren in en aan de samenleving. Leerlingen vormen tot democratische en rechtschapen burgers is echter een complexe opdracht, omdat onze pluriforme en multiculturele samenleving in se complex is.

Het is daarom van belang dat leerlingen leren om de (sociale) werkelijkheid te bekijken door verschillende ‘brillen’. Er zijn immers allerhande perspectieven denkbaar om naar thema’s te kijken en om deze uit te werken: sociaal-cultureel, sociaaleconomisch, politiek-juridisch, historisch, ideologisch, geografisch, filosofisch, theologisch, en ga zo verder. Deze verschillende perspectieven vormen een totaalbeeld van de complexe wereld om ons heen: dicht bij de deur, over – nationale en Europese – grenzen heen, in verleden, heden en toekomst. Niet alleen deze perspectieven zijn verschillend, ook de wijzen en momenten waarop de leerlingen deze ‘brillen leren opzetten’ zijn uiteenlopend.

Wij leren de leerlingen dat zij participeren in en aan onze samenleving en dat zij daaraan dus ook een actieve bijdrage moeten (leren) leveren. Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en die ook weer aan anderen door te geven. Leerlingen leren redeneren vanuit de mentale en lichamelijke waardigheid van de menselijke persoon. Leerlingen leren dat hun denken en handelen ten dienste staan van het welzijn van allen (bonum commune) en dat hierin solidariteit en gerechtigheid met een bijzonder oog voor de zwakkeren in onze samenleving leidend zijn. Leerlingen leren dat zij het verschil kunnen maken en zelf zijn, door na te denken, te twijfelen en bovenal kritisch te zijn. En als het nodig is door tegen de stroom in te roeien.

De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs leveren ook ruim honderd jaar na oprichting hun bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen en samen bouwen we aan een vreedzame en democratische samenleving door het verzorgen van goed onderwijs, door goed mens te zijn, goed te leven en goed te handelen.

Het Mollerlyceum is een kleine, gezellige school met een goede sfeer waar ongeveer 650 leerlingen onderwijs op maat aangeboden krijgen. Het onderwijsaanbod bestaat uit havo, atheneum en gymnasium. Het Moller is een school waar leerlingen echt iets te kiezen hebben en waar je als leerlingen kan zijn wie je bent.

Ons motto ENJOY LIFE is voelbaar. Dit betekent dat je naast hard leren een leuke schooltijd verdient.

 

Organisatiestructuur
Het Mollerlyceum maakt deel uit van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, één van de grotere werkgevers op het gebied van voortgezet onderwijs in ons land. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs kent het Mollerlyceum de langste geschiedenis van alle Noord-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs. De raad van bestuur van OMO is het bevoegd gezag. De heer J. Kusters is de voorzitter van de raad van bestuur van OMO en is bereikbaar via 013 – 5955500. Het hoofdkantoor van OMO is gevestigd aan de Spoorlaan 171, 5038 CB te Tilburg. Het postadres is: Postbus 574,
5000 AN Tilburg. Internetadres en mailadres zijn www.omo.nl en info@omo.nl.

Schoolleiding
Het Mollerlyceum wordt geleid door de rector dhr. Frankemölle en door de directeur dhr. Looijen. Samen met de teamleiders, docenten en collega’s van ondersteunende diensten, verzorgen zij het onderwijs en de begeleiding aan de leerlingen.

Het Mollerlyceum heeft een actieve ouderraad die ongeveer 5 keer per jaar vergadert. Tijdens die vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken die op dat moment op school spelen. De schoolleiding brengt punten in waarover ze graag de mening van de ouders hoort en de ouders leggen problemen en vragen over algemene schoolse zaken voor aan de schoolleiding. Verder verleent de Ouderraad medewerking aan diverse activiteiten die binnen de school worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de open dag en de diploma-uitreikingen. Op die manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan een goed onderwijsklimaat voor de leerlingen van het Moller. Contact met de ouderraad is mogelijk via ouderraad@mollerlyceum.nl

Docenten doen natuurlijk hun best om alles goed aan je uit te leggen tijdens de les, maar soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Wie is daarvoor nou beter geschikt dan één van onze eigen bovenbouwleerlingen? Zij hebben tenslotte alles al een keer moeten leren en er is altijd wel iemand die juist heel goed is in het vak waar jij moeite mee hebt. Onze leerlingen in de bovenbouw geven zich er speciaal voor op omdat ze het leuk vinden om je te helpen. Zo kom je samen verder!

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee. De rijksoverheid subsidieert niet alle kosten. In nauwe samenwerking en overleg met de oudergeleding van de MR is besloten tot invoering van een vrijwillige ouderbijdrage met een vast en variabel deel. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het vaste deel € 30. In de tabel hieronder is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd.

Activiteit Bijdrage
Vieringen (Kerst / Sinterklaas / etc.) € 5
Klassenavonden € 7,50
Schoolfeesten € 7,50
Drankjes en hapjes bij bijeenkomsten € 5
Sportdag € 5
Totaal € 30

Het variabele deel hangt af van de activiteiten die in een leerjaar worden gepland. Hierbij kan gedacht worden aan educatieve excursies naar musea of theaters, reizen naar het buitenland en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma.

Voor zowel het vaste als het variabele deel van de vrijwillige ouderbijdrage geldt dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen reden is voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Wel kan er op enig moment door de schoolleiding besloten worden om een activiteit geen doorgang te laten vinden in geval van onvoldoende deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en docenten zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald.

Soms neemt een leerling op eigen initiatief of op dat van zijn ouders deel aan een dyslexieonderzoek of een externe studie- en beroepskeuzetest. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de ouders.

Vacatures

Jubileumlied 100 jaar Moller

Wist je dat leerlingen en oud-leerlingen samen een eigen Moller-lied hebben gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan? Doe gerust een dansje!

Past het Moller bij jou?

Als je van het leven houdt, pas je bij ’t Moller. We begrijpen dat je schooltijd leerzaam is. maar tegelijkertijd ook leuk kan zijn. Vandaar enjoy life. Past het ook bij jou?

Open Dag